شنبه 30 تير 1397   16:15:49
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
نام و نام خانوادگی:سید جمال هادیان طبائی زواره
سمت:   مدیر کل روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
محل کار : دفتر روابط عمومی و بین الملل تهران و کرج
تلفن محل کار:05-88889801    و    32807045-026
سوابق تحصیلی: 
سوابق اجرایی:
·        
مقالات منتشر شده: 
 
سخنرانی در کنفرانس :
 
زمینه تخصصی  :
آدرس الکترونیکی: