سه شنبه 1 اسفند 1396   09:29:16
بيشتر
رویدادهای مهم
فراخوان عضویت در کمیته فنیISIRI/OIML/TC17 با عنوان دستگاه های اندازه گیری شیمیایی و فیزیکی
فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظر ISIRI/ISO/TC227 با عنوان «فنرها»
فراخوان عضویت درکمیته کدکس نمونه برداری و روش آزمون
فراخوان عضویت در کمیته متناظر ISIRI/TC91  با عنوان : موادفعال درسطح
فراخوان عضویت در کمیته متناظر ISIRI/TC134  با عنوان : کودها و بهسازهای خاک
فراخوان عضویت در کمیته متناظر ISIRI/TC217  با عنوان : فرآورده های بهداشتی وآرایشی
فراخوان عضویت در کمیته فنی فرعیISIRI/OIML/TC3 SC3 با عنوان مواد مرجع
اعلام آخرين مهلت تمديد پروانه كارشناسي استاندارد
فراخوان عضویت درکمیته کدکس غذاهای حاصل از بیوتکنولوژی
فراخوان کمیته های متناظر
 قابل توجه کارشناسان استاندارد ( اشخاص حقیقی ) متقاضی تمدید پروانه
قیمت پایه حق الزحمه کارشناسان استاندارد( اشخاص حقیقی در سال 96)
فراخوان عضویت در کمیته متناظر ISIRI/COPOLCO  با عنوان حمایت از مصرف کننده
فراخوان عضویت در کمیته فنی ISIRI/ISO/TC158 با عنوان ” آنالیز گازها
فراخوان کمیته فنی متناظر TC 181  با عنوان ایمنی اسباب بازی
فراخوان عضویت در کمیته فنیISIRI/ISO TC 27 با عنوان سوخت های معدنی جامد
فراخوان عضویت در کمیته فنیISIRI/ISO TC209 با عنوان ” اتاق های تمیز و محیط های کنترل شده
فراخوان اعلام نظر در خصوص بازنگری استاندارد مسئولیت اجتماعی ISO26000
فراخوان عضویت در کمیته فنیISIRI/ISO TC 12 با عنوان کمیت ها و یکاها
فراخوان عضویت در کمیته فنیISIRIISO TC25 با عنوان  چدن وآهن خام
1 2 3 4 5