سه شنبه 30 بهمن 1397   20:14:23
بيشتر
رویدادهای مهم
فراخوان عضویت درکمیته کدکس نمونه برداری و روش آزمون سازمان ملی استاندارد ایران در راستای ساماندهی مشارکت گروه‌ های ذینفع، ذیربط و متخصصین در خصوص تدوین استانداردهای بین‌المللی، اقدام به تشکیل و بهبود ساختار کمیته ‌های فنی کدکس می‌نماید تا با حفظ منافع و مصالح ملی کشور و ارائه نظرات علمی، فنی و تخصصی در عرصه تدوین استانداردهای بین المللی حضور فعال داشته باشد. از این رو با توجه به تخصصی بودن استانداردسازی در کمیته‌های فنی کمیسیون کدکس و به منظور ارتقاء فعالیت‌ های آن، نسبت به ترمیم ساختار کمیته ها و  همچنین جذب اعضای جدید اقدام می نماید. کمیته متناظر کدکس نمونه برداری و روش های آزمون نیز پس از ترمیم ساختار به منظور فعال شدن هرچه بیشتر این کمیته فنی، از متخصصان صاحب نظر و علاقمند کشور دعوت به عمل می آورد در صورت تمایل به همکاری با سازمان، فرم عضویت را تکمیل نموده و به آدرس mehramir2001@yahoo.com ارسال نمایند.            
تاریخ پایان پذیرش: 8/1/ 1396    
نقش و وظایف اعضاء :
پس از ایجاد کمیته فنی متشکل از گروه های ذینفع ، اعضای کمیته با مشارکت و اعلام نظر در خصوص مدارک و پیش نویس استاندارد های بین المللی نقش مهمی در مشارکت بین المللی در جهت حفظ منافع ملی کشور دارند.    
علاه بر این اعضاء کمیته در موارد زیر نیز مشارکت مناسب داشته باشند:
  • مشارکت فعال و مستمر در کار کمیته فنی یا گروه های کاری مربوطه به صورت حضوری یا الکترونیکی
  • کمک به مسئولان کمیته فنی به منظور فراهم کردن امکان برگزاری منظم و مناسب جلسات
  • همکاری لازم به منظور فراهم کردن امکان حصول اجماع در رابطه با موضوعات در دست بررسی
 
مسئولیت‌ها و پروژه های کمیته کدکس نمونه برداری و روش های آزمون:
 Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling )CCMAS)

 
  • تعیین معیارهای مناسب برای نمونه برداری و روش های آزمون
  • بررسی موارد خاص مشکلات نمونه برداری و روش های آزمون که توسط کمیسیون کدکس یا هر کمیته دیگری مطرح می شود
  • تعیین روش ها، پروتکل ها، راهنماها یا متون مربوط به ارزیابی مهارتهای آزمایشگاههای مواد غذایی و همچنین سیستم های تضمین کیفیت آزمایشگاهها
پروژه ‌ها
  • بازبینی راهنمای اندازه گیری عدم قطعیت 
Revision of the Guidelines on measurement uncertainty
  • بازبینی راهنمای نمونه برداری
Revision of the Guideline on Sampling
  • بازبینی بررسی و به روزرسانی استاندارد کدکس شماره 234
Revision of CODEX STAN 234 / review and update of CODEX STAN 234
 
  • معیارهای روش های بیولوژیکی
Biological methods criteria
نحوه عضویت:
لطفاً فرم عضویت را از اینجا دانلود کرده و به آدرس ایمیل فوق الذکر ارسال فرمایید (کلیک روی همین خط متقاضی را به فایل عضویت ارتباط دهد).
 
امتیاز دهی