شنبه 30 تير 1397   15:52:06
آموزش
مدیران کنترل کیفیت
کارشناسان استاندارد
فعالیت ها
برگزاري جلسه شماره 124 كميسيون انتخاب كارشناسان استاندارد
برگزاری نود و پنجمین کمیته تأیید مراکز آموزشی همکار-خرداد97
برگزاري كميته تائيد مراكز آموزشي همكار در ارديبهشت ماه به شماره نود و چهار
برگزاری جلسه شماره 123 کمسیون انتخاب کارشناسان استاندارد
برگزاري نود و سومین كميته تائيد مراكز آموزشي همكار در ارديبهشت ماه سال 1397
برگزاري كميته تائيد مراكز آموزشي همكار در اسفند ماه به شماره نود و دو
برگزاري جلسه شماره 121 كميسيون انتخاب كارشناسان استاندارد دراسفند ماه
 برگزاري كميته تائيد مراكز آموزشي همكار در آذر ماه به شماره نود
برگزاري دوره هاي آموزشي
برگزاري جلسه شماره 119 كميسيون انتخاب كارشناسان استاندارد
برگزاري دوره هاي آموزشي كاركنان در هفته اول آبان ماه سال جاري و دوره هاي برنامه ريزي شده براي اجرا در هفته دوم
برگزاري كميته تائيد مراكز آموزشي همكار در مهر ماه به شماره هشتاد و نه
برگزاري دوره هاي آموزش كاركنان در هفته اول مهرماه  سال جاري ودوره هاي برنامه ريزي شده براي اجرا در هفته دوم مهرماه سال جاري
برگزاري كميته تائيد مراكز آموزشي همكار در شهريور ماه به شماره هشتاد و هشت
 برگزاري جلسه شماره 118 كميسيون انتخاب كارشناسان استاندارد در مهر ماه به شماره يكصد و هجده
برگزاري جلسه شماره 117 كميسيون انتخاب كارشناسان استاندارد
برگزاري هشتاد و هفتمین كميته تائيد مراكز آموزشي همكار سازمان در مرداد ماه سال جاری
 برگزاری یکصد و شانزدهمین کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد در تیر ماه سال 1396
 برگزاری یکصد و پانزدهمین کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد
برگزاری یکصد و چهاردهمین کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد
بيشتر
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي