ارتباط با ما

1390/3/29 یکشنبه
آدرس سازمان: کرج - شهر صنعتی استاندارد- سازمان ملی استاندارد ایران- صندوق پستی 163-31585
تلفن خانه: 026-32806031-5
دورنگار: 026-32808114
ایمیل: Standard@isiri.gov.ir
نام مرکز : مرکزاندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
آدرس: کرج- شهر صنعتی استاندارد- سازمان ملی استاندارد ایران- صندوق پستی 163-31585
تلفن مستقیم: 026-32803867
دورنگار: 026-32818866
تلفن خانه: 026-32806031-5  (داخلی 2347)
ایمیل:          h.Khanehzar@isiri.gov.ir
نام مرکز :    دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد
آدرس:        کرج- شهر صنعتی استاندارد- سازمان ملی استاندارد ایران- صندوق پستی 163-31585
تلفن مستقیم:  026-32561176
دورنگار:     026-32814321
تلفن خانه:    026-32806031-5 (داخلی 2779)
ایمیل:
نام مرکز : اداره کل امور حقوقی و مجلس
آدرس: کرج- شهر صنعتی استاندارد- سازمان ملی استاندارد ایران- صندوق پستی 163-31585
تلفن مستقیم: 026-32807046
دورنگار: 026-32809001
تلفن خانه: 026-32806031-5  (داخلی 2680)
ایمیل:
نام مرکز :    دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و حلال
آدرس:        کرج- شهر صنعتی استاندارد- سازمان ملی استاندارد ایران- صندوق پستی 163-31585
تلفن مستقیم: 026-32861172
تلفن خانه: 026-32806031-5  (داخلی2433 و 2453)
ایمیل:        food.halal@isiri.gov.ir
نام مرکز :    امورمالی و ذیحسابی 
آدرس:        کرج- شهر صنعتی استاندارد- سازمان ملی استاندارد ایران- صندوق پستی 163-31585
تلفن مستقیم: 026-32808116
دورنگار:    32823705-026 و  32803878-026
تلفن خانه:   026-32806031-5 (داخلی 2230)
ایمیل:
نام مرکز : دفتر نظارت بر اجرای استاندارد فلزی
آدرس: کرج- شهر صنعتی استاندارد- سازمان ملی استاندارد ایران- صندوق پستی 163-31585
تلفن مستقیم: 026-32803871
دورنگار: 026-32808484
تلفن خانه: 026-32806031-5  (داخلی  2486 و 2416)
ایمیل:         
نام مرکز : دفتر روابط عمومی
آدرس: کرج- شهر صنعتی استاندارد- سازمان ملی استاندارد ایران- صندوق پستی 163-31585
تلفن مستقیم: 026- 32807045
دورنگار: 026- 32818787
تلفن خانه: 026-32806031-5  (داخلی 2420)
ایمیل:          publicrelations@isiri.gov.ir
نام مرکز : دفتر نظارت بر استاندارد های معیار مصرف انرژی و محیط زیست 
آدرس: کرج- شهر صنعتی استاندارد- سازمان ملی استاندارد ایران- صندوق پستی 163-31585
تلفن مستقیم: 026- 32861105و6
دورنگار: 026- 32861107
تلفن خانه: 026-32806031-5  (داخلی 2742 و 2404 )
ایمیل:         
آدرس سازمان: تهران ضلع جنوبی میدان ونک، شماره 2592، کدپستی 1435694561، صندوق پستی 6139-14155
تلفن خانه: 021-88879461-5
دورنگار: 021-88887103
ایمیل: Standard@isiri.gov.ir
نام مرکز :    معاونت ارزیابی کیفیت
آدرس:        تهران ضلع جنوبی میدان ونک، شماره 2592، کدپستی 1435694561، صندوق پستی 6139-14155
تلفن مستقیم:  021-88889803
دورنگار:     021-88889802
تلفن خانه:    021- 88879461-5 (داخلی 1008)
ایمیل:
نام مرکز :    دفتر تدوین استاندارد های ملی 
آدرس:        تهران ضلع جنوبی میدان ونک، شماره 2592، کدپستی 1435694561، صندوق پستی 6139-14155
تلفن مستقیم:  021-88654042
دورنگار:     021-88887103
تلفن خانه:    021- 88879461-5 (داخلی 1249)
ایمیل: N-standard-dev@isiri.gov.ir
جهت ثبت و رسیدگی به شکایت یا اعتراض خود به لینک سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعتراضات سازمان در صفحه اصلی پورتال سازمان بخش خدمات ما برای مخاطبان لینک عموم مردم مراجعه نمائید."