جمعه 23 آذر 1397   14:19:33
واحدهای مرکز

کارکنان مرکز

خسرو معدنی پور ، رئیس مرکز ملی اندازه شناسی
احد محمدی لیواری،  معاون اندازه شناسی
حمید رضا امینی بروجنی ، معاون اوزان و مقیاسها
مهرداد شعاع نی ریزی ، سرپرست معاونت اندازه شناسی صنعتی


 
مهناز حشمی ، رئیس گروه کالیبرایسون
 عباس صبور گیلوان ، کارشناس اندازه شناسی 
 کوروش براری ، رئیس گروه اندازه شناسی
سیاوش آذری کردکندی ، رئیس گروه اندازه شناسی
زهرا حیدر نیا ، کارشناس اندازه شناسی
رحیم رضوانپور، کارشناس اندازه شناسی
 شهرزاد هژبری ، کارشناس اندازه شناسی

 افشین اوحدی ، کارشناس اندازه شناسی
شهرام محمدی، کارشناس اندازه شناسی
محمد بیگی، کارشناس اندازه  شناسی

 فاطمه عرفانیان تقوایی، معاون

 

علی قنواتی، مدیر کیفیت اندازه شناسی

اشرف هاشم پور، کارشناس اندازه شناسی
 

 محمد رضا شفارودی ،کارشناس اندازه شناسی 
خدیجه نوروززاده، کارشناس اندازه شناسی
شیما زنگنه، کارشناس اندازه شناسی
 
فعالیت ها
خدمات