يكشنبه 24 آذر 1398   17:12:22
واحدهای مرکز

نام و نام خانوادگی سمت
احد محمدی لیواری سرپرست مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها
معاون اندازه شناسی علمی

 
حمید رضا امینی بروجنی معاون اندازه شناسی قانونی
علی قنواتی مدیر کیفیت
مهناز حشمی رئیس گروه کالیبراسیون
سیاوش آذری کردکندی رئیس گروه اندازه شناسی
کوروش براری رئیس گروه اوزان و مقیاس ها
مهرداد شعاع نی ریزی

رئیس گروه آزمایشگاههای کمیتهای الکتریکی و دما

فرهاد اکبرپور کارشناس مرکز
اندازه شناسی
عباس صبور گیلوان مسئول آزمایشگاه دما
زهرا حیدرنیای رودسری کارشناس اندازه شناسی قانونی
رحیم رضوان پور کارشناس اندازه شناسی قانونی
شهرزاد هژبری کارشناس اندازه شناسی قانونی
افشین اوحدی کارشناس اندازه شناسی قانونی
محمد رضا بیگی کارشناس اندازه شناسی علمی
اشرف هاشم پور کارشناس اندازه شناسی قانونی
محمد رضا شفارودی کارشناس اندازه شناسی قانونی
شیما زنگنه کارشناس اندازه شناسی علمی
خدیجه نوروز زاده کارشناس اندازه شناسی علمی
لیلا نادری مسئول دفتر
مهین شیخعلی متصدی امور دفتری و بایگانی
فعالیت ها
خدمات