مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
بيشتر
درباره سازمان
فعاليت ها
خدمات
جستجوی پیشنهادات کمیته برنامه ریزی
رشته فعالیت

رديف رشته فعالیتحداکثر مهلت اظهار نظرفایل پیوستی
1مهندسی ساختمان و مصالح و فراورده های ساختمانی
1396/09/08
Download
نظردهی
2خوراک و فراورده های کشاورزی
1396/08/23
Download
نظردهی
3صنایع شیمیایی و پلیمر
1396/08/24
Download
نظردهی
4صنایع شیمیایی و پلیمر
1396/08/24
Download
نظردهی
5مواد معدنی
1396/07/29
Download
نظردهی
6مکانیک و فلزشناسی
1396/07/26
Download
نظردهی
7بسته بندی
1396/07/18
Download
نظردهی
8چوب و فراورده های چوبی ، سلولزی و کاغذ
1396/07/18
Download
نظردهی
9میکروبیولوژی و بیولوژی
1396/07/19
Download
نظردهی
10خودرو و نیرومحرکه
1396/07/17
Download
نظردهی
11مهندسی پزشکی
1396/07/16
Download
نظردهی
12پوشاک و فراورده های نساجی الیاف
1396/07/18
Download
نظردهی
13انرژی
1396/07/22
Download
نظردهی
14ایمنی وسائل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان
1396/07/23
Download
نظردهی
15برق و الکترونیک
1396/07/23
Download
نظردهی
16حمل و نقل
1396/07/17
Download
نظردهی
17فناوری نانو
1396/07/16
Download
نظردهی
18اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
1396/07/10
Download
نظردهی
19فناوری اطلاعات
1396/07/10
Download
نظردهی
20خدمات
1396/07/12
Download
نظردهی
21اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها
1396/07/15
Download
نظردهی
22تجهیزات و فراورده های نفتی
1396/07/30
Download
نظردهی
23مدیریت کیفیت
1396/07/12
Download
نظردهی
24محیط زیست
1396/07/10
Download
نظردهی
25مخابرات
1396/07/10
Download
نظردهی
26مواد معدنی
1396/06/22
Download
نظردهی
27چرم و پوست و پایپوش
1396/06/08
Download
نظردهی
28فناوری نانو
1396/06/13
Download
نظردهی
29اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها
1396/06/12
Download
نظردهی
30مخابرات
1396/06/06
Download
نظردهی
12>>>