مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
بيشتر
درباره سازمان
فعاليت ها
خدمات
جستجوی پیشنهادات کمیته برنامه ریزی
رشته فعالیت

رديف رشته فعالیتحداکثر مهلت اظهار نظرفایل پیوستی
1مدیریت کیفیت
1397/04/04
Download
نظردهی
2فناوری ارتباطات
1397/04/10
Download
نظردهی
3اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها
1397/04/09
Download
نظردهی
4فناوری نانو
1397/04/10
Download
نظردهی
5خدمات
1397/04/12
Download
نظردهی
6میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
1397/04/12
Download
نظردهی
7پوشاک و فراورده های نساجی الیاف
1397/04/12
Download
نظردهی
8چرم و پوست و پایپوش
1397/04/12
Download
نظردهی
9اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
1397/04/09
Download
نظردهی
10فناوری اطلاعات
1397/04/10
Download
نظردهی
11اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها
1397/04/09
Download
نظردهی
12حمل و نقل
1397/04/05
Download
نظردهی
13خودرو و نیرومحرکه
1397/04/05
Download
نظردهی
14چوب و فراورده های چوبی ، سلولزی و کاغذ
1397/04/05
Download
نظردهی
15کودها و سموم
1397/04/04
Download
نظردهی
16بسته بندی
1397/04/05
Download
نظردهی
17محیط زیست
1397/04/04
Download
نظردهی
18خوراک و فراورده های کشاورزی
1397/03/20
Download
نظردهی
19چرم و پوست و پایپوش
1397/03/20
Download
نظردهی
20پوشاک و فراورده های نساجی الیاف
1397/03/20
Download
نظردهی
21مهندسی ساختمان و مصالح و فراورده های ساختمانی
1397/03/23
Download
نظردهی
22نقشه و اطلاعات مکانی
1397/03/23
Download
نظردهی
23معدن و مواد معدنی
1397/03/23
Download
نظردهی
24ایمنی وسائل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان
1397/03/28
Download
نظردهی
25برق و الکترونیک
1397/03/28
Download
نظردهی
26مکانیک و فلزشناسی
1397/04/17
Download
نظردهی
27میکروبیولوژی و بیولوژی
1397/03/21
Download
نظردهی
28انرژی
1397/03/27
Download
نظردهی
29تجهیزات و فراورده های نفتی
1397/03/30
Download
نظردهی
30اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
1397/03/08
Download
نظردهی
12>>>