مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
بيشتر
درباره سازمان
فعاليت ها
خدمات
جستجوی پیشنهادات کمیته برنامه ریزی
رشته فعالیت

رديف رشته فعالیتحداکثر مهلت اظهار نظرفایل پیوستی
1فناوری ارتباطات
1398/06/10
Download
نظردهی
2مهندسی ساختمان و مصالح و فراورده های ساختمانی
1398/05/21
Download
نظردهی
3فلزشناسی
1398/05/31
Download
نظردهی
4صنایع پلیمر
1398/05/26
Download
نظردهی
5صنایع شیمیایی
1398/05/26
Download
نظردهی
6معدن و مواد معدنی
1398/05/20
Download
نظردهی
7انرژی
1398/04/29
Download
نظردهی
8برق و الکترونیک
1398/04/29
Download
نظردهی
9انرژی
1398/04/29
Download
نظردهی
10حلال
1398/04/22
Download
نظردهی
11خوراک و فراورده های کشاورزی
1398/04/22
Download
نظردهی
12اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها
1398/04/04
Download
نظردهی
13خودرو و نیرومحرکه
1398/04/12
Download
نظردهی
14معدن و مواد معدنی
1398/04/10
Download
نظردهی
15معدن و مواد معدنی


نظردهی
16فناوری ارتباطات
1398/04/09
Download
نظردهی
17میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
1398/04/02
Download
نظردهی
18خدمات
1398/04/02
Download
نظردهی
19پوشاک و فراورده های نساجی الیاف
1398/04/02
Download
نظردهی
20فناوری اطلاعات
1398/04/09
Download
نظردهی
21اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
1398/04/03
Download
نظردهی
22مدیریت کیفیت
1398/04/02
Download
نظردهی
23اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها
1398/04/03
Download
نظردهی
24کودها و سموم
1398/03/25
Download
نظردهی
25ورزش و تجهیزات ورزشی
1398/03/27
Download
نظردهی
26محیط زیست
1398/03/25
Download
نظردهی
27فناوری اطلاعات
1398/03/18
Download
نظردهی
28فناوری ارتباطات
1398/03/18
Download
نظردهی
29خدمات
1398/03/07
Download
نظردهی
30ایمنی وسائل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان
1398/03/07
Download
نظردهی
12>>>