مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
بيشتر
درباره سازمان
فعاليت ها
خدمات
جستجوی پیشنهادات کمیته برنامه ریزی
رشته فعالیت

رديف رشته فعالیتحداکثر مهلت اظهار نظرفایل پیوستی
1اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها
1397/02/17
Download
نظردهی
2فناوری نانو
1397/02/18
Download
نظردهی
3تجهیزات و فراورده های نفتی
1397/02/31
Download
نظردهی
4محیط زیست
1397/02/10
Download
نظردهی
5فناوری ارتباطات
1397/02/16
Download
نظردهی
6حمل و نقل
1397/02/11
Download
نظردهی
7خودرو و نیرومحرکه
1397/02/11
Download
نظردهی
8کودها و سموم
1397/02/10
Download
نظردهی
9میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
1397/02/09
Download
نظردهی
10خدمات
1397/02/09
Download
نظردهی
11مدیریت کیفیت
1397/02/09
Download
نظردهی
12خوراک و فراورده های کشاورزی
1396/09/21
Download
نظردهی
13مهندسی ساختمان و مصالح و فراورده های ساختمانی
1396/09/08
Download
نظردهی
14معدن و مواد معدنی
1396/07/29
Download
نظردهی
15بسته بندی
1396/07/18
Download
نظردهی
16چوب و فراورده های چوبی ، سلولزی و کاغذ
1396/07/18
Download
نظردهی
17میکروبیولوژی و بیولوژی
1396/07/19
Download
نظردهی
18پوشاک و فراورده های نساجی الیاف
1396/07/18
Download
نظردهی
19انرژی
1396/07/22
Download
نظردهی
20ایمنی وسائل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان
1396/07/23
Download
نظردهی
21برق و الکترونیک
1396/07/23
Download
نظردهی
22اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
1396/07/10
Download
نظردهی
23فناوری اطلاعات
1396/07/10
Download
نظردهی
24معدن و مواد معدنی
1396/06/22
Download
نظردهی
25چرم و پوست و پایپوش
1396/06/08
Download
نظردهی
26اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
1396/06/06
Download
نظردهی
27فناوری اطلاعات
1396/06/06
Download
نظردهی
28انرژی
1396/05/23
Download
نظردهی
29اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
1396/04/17
Download
نظردهی
30اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
1396/05/09
Download
نظردهی
12>>>