مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
بيشتر
درباره سازمان
فعاليت ها
خدمات
جستجوی پیشنهادات کمیته برنامه ریزی
رشته فعالیت

رديف رشته فعالیتحداکثر مهلت اظهار نظرفایل پیوستی
1تجهیزات ورزشی
1397/06/06
Download
نظردهی
2خدمات
1397/06/11
Download
نظردهی
3صنایع پلیمر
1397/06/12
Download
نظردهی
4صنایع شیمیایی
1397/06/12
Download
نظردهی
5میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
1397/06/11
Download
نظردهی
6پوشاک و فراورده های نساجی الیاف
1397/06/11
Download
نظردهی
7فناوری نانو
1397/06/06
Download
نظردهی
8بسته بندی
1397/06/06
Download
نظردهی
9چوب و فراورده های چوبی ، سلولزی و کاغذ
1397/06/06
Download
نظردهی
10فناوری ارتباطات
1397/06/09
Download
نظردهی
11فناوری اطلاعات
1397/06/07
Download
نظردهی
12حمل و نقل
1397/06/05
Download
نظردهی
13خودرو و نیرومحرکه
1397/06/05
Download
نظردهی
14اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها
1397/06/05
Download
نظردهی
15اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
1397/06/06
Download
نظردهی
16مکانیک و فلزشناسی
1397/05/29
Download
نظردهی
17معدن و مواد معدنی
1397/05/22
Download
نظردهی
18مهندسی ساختمان و مصالح و فراورده های ساختمانی
1397/05/22
Download
نظردهی
19مدیریت کیفیت
1397/06/04
Download
نظردهی
20کودها و سموم
1397/06/04
Download
نظردهی
21محیط زیست
1397/06/04
Download
نظردهی
22آب و آبفا
1397/06/04
Download
نظردهی
23انرژی
1397/05/22
Download
نظردهی
24برق و الکترونیک
1397/05/22
Download
نظردهی
25خوراک و فراورده های کشاورزی
1397/05/15
Download
نظردهی
26تجهیزات و فراورده های نفتی
1397/05/30
Download
نظردهی
27صنایع پلیمر
1397/05/15
Download
نظردهی
28صنایع شیمیایی
1397/05/15
Download
نظردهی
29چرم و پوست و پایپوش
1397/05/09
Download
نظردهی
30فناوری اطلاعات
1397/05/07
Download
نظردهی
12>>>