مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
بيشتر
درباره سازمان
فعاليت ها
خدمات
جستجوی پیشنهادات کمیته برنامه ریزی
رشته فعالیت

رديف رشته فعالیتحداکثر مهلت اظهار نظرفایل پیوستی
1انرژی
1397/07/23
Download
نظردهی
2میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
1397/07/25
Download
نظردهی
3پوشاک و فراورده های نساجی الیاف
1397/07/25
Download
نظردهی
4چرم و پوست و پایپوش
1397/07/15
Download
نظردهی
5خدمات
1397/07/15
Download
نظردهی
6فناوری نانو
1397/07/10
Download
نظردهی
7مکانیک و فلزشناسی
1397/07/29
Download
نظردهی
8برق و الکترونیک
1397/07/23
Download
نظردهی
9حمل و نقل
1397/07/09
Download
نظردهی
10خودرو و نیرومحرکه
1397/07/09
Download
نظردهی
11مهندسی ساختمان و مصالح و فراورده های ساختمانی
1397/07/22
Download
نظردهی
12تجهیزات ورزشی
1397/07/10
Download
نظردهی
13اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
1397/07/09
Download
نظردهی
14فناوری اطلاعات
1397/07/15
Download
نظردهی
15فناوری ارتباطات
1397/07/15
Download
نظردهی
16میکروبیولوژی و بیولوژی
1397/07/17
Download
نظردهی
17صنایع شیمیایی
1397/07/17
Download
نظردهی
18محیط زیست
1397/07/08
Download
نظردهی
19صنایع پلیمر
1397/07/17
Download
نظردهی
20آب و آبفا
1397/07/08
Download
نظردهی
21ایمنی وسائل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان
1397/07/10
Download
نظردهی
22اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها
1397/07/09
Download
نظردهی
23کودها و سموم
1397/07/08
Download
نظردهی
24مدیریت کیفیت
1397/07/08
Download
نظردهی
25خوراک و فراورده های کشاورزی
1397/06/17
Download
نظردهی
26معدن و مواد معدنی
1397/06/18
Download
نظردهی
27تجهیزات و فراورده های نفتی
1397/07/03
Download
نظردهی
28صنایع شیمیایی
1397/06/12
Download
نظردهی
29فناوری ارتباطات
1397/06/09
Download
نظردهی
30فناوری اطلاعات
1397/06/07
Download
نظردهی
12>>>