مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
بيشتر
درباره سازمان
فعاليت ها
خدمات
جستجوی پیشنهادات کمیته برنامه ریزی
رشته فعالیت

رديف رشته فعالیتحداکثر مهلت اظهار نظرفایل پیوستی
1تجهیزات و فراورده های نفتی
1396/12/15
Download
نظردهی
2خوراک و فراورده های کشاورزی
1396/09/21
Download
نظردهی
3مهندسی ساختمان و مصالح و فراورده های ساختمانی
1396/09/08
Download
نظردهی
4صنایع شیمیایی و پلیمر
1396/08/24
Download
نظردهی
5صنایع شیمیایی و پلیمر
1396/08/24
Download
نظردهی
6مواد معدنی
1396/07/29
Download
نظردهی
7مکانیک و فلزشناسی
1396/07/26
Download
نظردهی
8بسته بندی
1396/07/18
Download
نظردهی
9چوب و فراورده های چوبی ، سلولزی و کاغذ
1396/07/18
Download
نظردهی
10میکروبیولوژی و بیولوژی
1396/07/19
Download
نظردهی
11خودرو و نیرومحرکه
1396/07/17
Download
نظردهی
12مهندسی پزشکی
1396/07/16
Download
نظردهی
13پوشاک و فراورده های نساجی الیاف
1396/07/18
Download
نظردهی
14انرژی
1396/07/22
Download
نظردهی
15ایمنی وسائل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان
1396/07/23
Download
نظردهی
16برق و الکترونیک
1396/07/23
Download
نظردهی
17حمل و نقل
1396/07/17
Download
نظردهی
18فناوری نانو
1396/07/16
Download
نظردهی
19اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
1396/07/10
Download
نظردهی
20فناوری اطلاعات
1396/07/10
Download
نظردهی
21خدمات
1396/07/12
Download
نظردهی
22اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها
1396/07/15
Download
نظردهی
23تجهیزات و فراورده های نفتی
1396/07/30
Download
نظردهی
24مدیریت کیفیت
1396/07/12
Download
نظردهی
25محیط زیست
1396/07/10
Download
نظردهی
26مخابرات
1396/07/10
Download
نظردهی
27مواد معدنی
1396/06/22
Download
نظردهی
28چرم و پوست و پایپوش
1396/06/08
Download
نظردهی
29فناوری نانو
1396/06/13
Download
نظردهی
30اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها
1396/06/12
Download
نظردهی
12>>>