مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
بيشتر
درباره سازمان
فعاليت ها
خدمات
جستجوی پیشنهادات کمیته برنامه ریزی
رشته فعالیت

رديف رشته فعالیتحداکثر مهلت اظهار نظرفایل پیوستی
1مکانیک
1398/04/17
Download
نظردهی
2مهندسی ساختمان و مصالح و فراورده های ساختمانی
1398/04/10
Download
نظردهی
3میکروبیولوژی و بیولوژی
1398/04/22
Download
نظردهی
4اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها
1398/04/04
Download
نظردهی
5آب و آبفا
1398/04/18
Download
نظردهی
6تجهیزات و فراورده های نفتی
1398/04/30
Download
نظردهی
7خودرو و نیرومحرکه
1398/04/12
Download
نظردهی
8معدن و مواد معدنی
1398/04/10
Download
نظردهی
9معدن و مواد معدنی


نظردهی
10نقشه و اطلاعات مکانی
1398/04/10
Download
نظردهی
11فناوری ارتباطات
1398/04/09
Download
نظردهی
12فلزشناسی
1398/03/26
Download
نظردهی
13میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
1398/04/02
Download
نظردهی
14خدمات
1398/04/02
Download
نظردهی
15پوشاک و فراورده های نساجی الیاف
1398/04/02
Download
نظردهی
16فلزشناسی
1398/03/26
Download
نظردهی
17فناوری اطلاعات
1398/04/09
Download
نظردهی
18اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
1398/04/03
Download
نظردهی
19چوب و فراورده های چوبی ، سلولزی و کاغذ
1398/04/01
Download
نظردهی
20بسته بندی
1398/04/01
Download
نظردهی
21مدیریت کیفیت
1398/04/02
Download
نظردهی
22اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها
1398/04/03
Download
نظردهی
23صنایع پلیمر
1398/03/26
Download
نظردهی
24صنایع شیمیایی
1398/03/26
Download
نظردهی
25کودها و سموم
1398/03/25
Download
نظردهی
26ورزش و تجهیزات ورزشی
1398/03/27
Download
نظردهی
27محیط زیست
1398/03/25
Download
نظردهی
28برق و الکترونیک
1398/03/20
Download
نظردهی
29فناوری اطلاعات
1398/03/18
Download
نظردهی
30انرژی
1398/03/20
Download
نظردهی
12>>>