مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
بيشتر
درباره سازمان
فعاليت ها
خدمات
جستجوی پیشنهادات کمیته برنامه ریزی
رشته فعالیت

رديف رشته فعالیتحداکثر مهلت اظهار نظرفایل پیوستی
1محیط زیست
1397/10/11
Download
نظردهی
2مهندسی ساختمان و مصالح و فراورده های ساختمانی
1397/09/18
Download
نظردهی
3چرم و پوست و پایپوش
1397/09/19
Download
نظردهی
4پوشاک و فراورده های نساجی الیاف
1397/09/19
Download
نظردهی
5خودرو و نیرومحرکه
1397/09/19
Download
نظردهی
6مدیریت کیفیت
1397/09/19
Download
نظردهی
7صنایع پلیمر
1397/09/19
Download
نظردهی
8میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
1397/09/19
Download
نظردهی
9خدمات
1397/09/19
Download
نظردهی
10مکانیک
1397/09/19
Download
نظردهی
11تجهیزات و فراورده های نفتی
1397/08/30
Download
نظردهی
12انرژی
1397/07/23
Download
نظردهی
13فناوری نانو
1397/07/10
Download
نظردهی
14فلزشناسی
1397/07/29
Download
نظردهی
15برق و الکترونیک
1397/07/23
Download
نظردهی
16مهندسی ساختمان و مصالح و فراورده های ساختمانی
1397/07/22
Download
نظردهی
17ورزش و تجهیزات ورزشی
1397/07/10
Download
نظردهی
18اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
1397/07/09
Download
نظردهی
19فناوری اطلاعات
1397/07/15
Download
نظردهی
20فناوری ارتباطات
1397/07/15
Download
نظردهی
21صنایع شیمیایی
1397/07/17
Download
نظردهی
22صنایع پلیمر
1397/07/17
Download
نظردهی
23آب و آبفا
1397/07/08
Download
نظردهی
24ایمنی وسائل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان
1397/07/10
Download
نظردهی
25اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها
1397/07/09
Download
نظردهی
26کودها و سموم
1397/07/08
Download
نظردهی
27خوراک و فراورده های کشاورزی
1397/06/17
Download
نظردهی
28معدن و مواد معدنی
1397/06/18
Download
نظردهی
29صنایع شیمیایی
1397/06/12
Download
نظردهی
30فناوری ارتباطات
1397/06/09
Download
نظردهی
12>>>