مراحل حضور در جلسات مجازی

جهت شرکت در جلسات به صورت مجازی راهنمای زیر را مطالعه بفرمائید.

راهنمای حضور در جلسات مجازی

لیست کاربر
رشته فعالیت