مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
بيشتر
درباره سازمان
فعاليت ها
خدمات
جستجوی پیشنهادات کمیته برنامه ریزی
رشته فعالیت

رديف رشته فعالیتحداکثر مهلت اظهار نظرفایل پیوستی
1مواد معدنی
1396/06/22
Download
نظردهی
2مهندسی ساختمان و مصالح و فراورده های ساختمانی
1396/06/22
Download
نظردهی
3مکانیک و فلزشناسی
1396/06/21
Download
نظردهی
4خودرو و نیرومحرکه
1396/06/15
Download
نظردهی
5مهندسی پزشکی
1396/06/13
Download
نظردهی
6خوراک و فراورده های کشاورزی
1396/06/12
Download
نظردهی
7میکروبیولوژی و بیولوژی
1396/06/12
Download
نظردهی
8برق و الکترونیک
1396/06/19
Download
نظردهی
9پوشاک و فراورده های نساجی الیاف
1396/06/08
Download
نظردهی
10چرم و پوست و پایپوش
1396/06/08
Download
نظردهی
11فناوری نانو
1396/06/13
Download
نظردهی
12خدمات
1396/06/05
Download
نظردهی
13حمل و نقل
1396/06/15
Download
نظردهی
14چوب و فراورده های چوبی ، سلولزی و کاغذ
1396/06/08
Download
نظردهی
15صنایع شیمیایی و پلیمر
1396/06/14
Download
نظردهی
16اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها
1396/06/12
Download
نظردهی
17محیط زیست
1396/06/01
Download
نظردهی
18بسته بندی
1396/06/08
Download
نظردهی
19تجهیزات و فراورده های نفتی
1396/06/06
Download
نظردهی
20مخابرات
1396/06/06
Download
نظردهی
21اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
1396/06/06
Download
نظردهی
22فناوری اطلاعات
1396/06/06
Download
نظردهی
23مدیریت کیفیت
1396/06/05
Download
نظردهی
24کودها و سموم
1396/06/01
Download
نظردهی
25انرژی
1396/05/23
Download
نظردهی
26بسته بندی
1396/05/11
Download
نظردهی
27میکروبیولوژی و بیولوژی
1396/05/14
Download
نظردهی
28صنایع شیمیایی و پلیمر
1396/05/17
Download
نظردهی
29اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها
1396/05/09
Download
نظردهی
30مخابرات
1396/05/08
Download
نظردهی
12>>>