پنجشنبه 30 شهريور 1396   13:02:55
به سامانه طرح پرسشگری شاخص " افزایش میزان اعتماد عمومی نسبت به استاندارد " و " بهبود نگرش و رفتار مردم نسبت به استاندارد " خوش آمدید. 

جهت ثبت اطلاعات مربوط به پرسش نامه می توانید از فایل راهنمای ذیل استفاده نمایید.
راهنمای طرح پرسش گری
طرح پرسشگری شاخص " افزایش میزان اعتماد عمومی نسبت به استاندارد " و " بهبود نگرش و رفتار مردم نسبت به استاندارد "
توضیحات