دوشنبه 25 تير 1397   01:31:38
آزمایشگاه های کالیبراسیون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
نام استان
نام آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
 
نام استان : خراسان رضوی
نام آزمایشگاه: پژوهشگران ناظران شرق
شماره تایید صلاحیت: NACI\Lab\1116
اعتبار تایید تا تاریخ: 1400/02/28
کمیت: دما، ابعاد، فشار، جرم، حجم، شیمی، نیرو و گشتاور، دور.
تلفن و نمابر: 051-38698297 و 38695537-051
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : خوزستان
نام آزمایشگاه: به آزما گستر کارون
شماره تایید صلاحیت: NACI\Lab\1051
اعتبار تایید تا تاریخ: 1399/11/06
کمیت: ابعاد، حجم، فشار، شیمی، گشتاور، نیرو، جرم، الکتریک، گاز.
تلفن و نمابر: 11- 061-33330810 و 33332677-061
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : فارس
نام آزمایشگاه: شرکت ایران مدار
شماره تایید صلاحیت: NACI\Lab\1085
اعتبار تایید تا تاریخ: 1399/12/18
کمیت: فلو سیالات
تلفن و نمابر: 071-36206201 و 36206202-071
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: پیشگامان اندازه شناسی دقیق (پاد)
شماره تایید صلاحیت: NACI\Lab\177
اعتبار تایید تا تاریخ: 1397/10/07
کمیت: دما، رطوبت، جرم، فشار، دور، PH، ضریب شکست، دانسیته، هدایت الکتریکی، DO متر، کلرسنج، طول موج و جذب فتومتری، COD متر، تیتراتور و کارل فیشر،BODمتر، پلاریمتر، ویسکومتر چرخشی، بوتیرومتر، GC Macc، HPLC، حجم، ابعاد.
تلفن و نمابر: 44495616 و 44495609-021
021-44495818
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : اصفهان
نام آزمایشگاه: سریع سنجش سپاهان
شماره تایید صلاحیت: NACI\Lab\1107
اعتبار تایید تا تاریخ: 1400/02/07
کمیت: دما، ابعاد، گشتاور، جرم، الکتریک.
تلفن و نمابر: 32648062 و 32648061-031
031-32648063
فایل مربوطهDownload
12345678910...>>>