سه شنبه 26 شهريور 1398   15:56:27
آزمایشگاه های کالیبراسیون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
نام استان
نام آزمایشگاه
* وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
 
نام استان : بوشهر
نام آزمایشگاه: پایش اندازه گیری بوشهر
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/1287
اعتبار تایید تا تاریخ: 1400/04/09
کمیت: دما، فشار.
تلفن و نمابر: 077-33336649
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: پیشگام صنایع مهبان
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/1272
اعتبار تایید تا تاریخ: 1401/03/10
کمیت: آشکارساز گاز
تلفن و نمابر: 44642438 و 4-44697433 -021
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: سنجشگران نیرو انرژی
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/335
اعتبار تایید تا تاریخ: 1400/10/07
کمیت: دما، رطوبت، فشار، گشتاور، ابعاد، الکتریک، کالیبراسیون صوت، دما(شبیه سازی الکتریکی)، تاسیسات الکتریکی.
تلفن و نمابر: 88826109 و 88313920-88313919 -021
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : هرمزگان
نام آزمایشگاه: معیار صنعت هرمز
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/1222
اعتبار تایید تا تاریخ: 1400/09/16
کمیت: ابعاد، فشار، گشتاور، دور، نیرو، دما و رطوبت، حجم، جرم، شیمی.
تلفن و نمابر: 32215519-33446091- 076
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: بهینه سنجش آزما (بهسا)
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/413
اعتبار تایید تا تاریخ: 1398/06/13
کمیت: ابعاد، آشکارسازها، دما، رطوبت، جرم، فشار، سختی سنجی، گشتاور، نیرو، فلو، حجم، گازسنجی، شیمی، کروماتوگرافی و اسپکتروفتومتر، هود، پارتیکل کانتر، تجهیزات تعمیرگاهی، بادسنجی، نورسنجی، لرزش (ویبره)، اپتیک، ضربه، الکتریک، بل پروور، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی.
تلفن و نمابر: 88533329 و 88531320-88170671 - 021
فایل مربوطهDownload
12345678910...>>>