جمعه 30 شهريور 1397   22:55:02
آزمایشگاه های کالیبراسیون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
نام استان
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
 
نام آزمایشگاه: گروه صنعتی سپاهان
وضعیت آزمایشگاه: باطل
اعتبار تایید تا تاریخ:
کمیت:
تلفن و نمابر:
 
نام استان : خوزستان
نام آزمایشگاه: تک سام سنج اروند (تکسا)
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI\Lab\1133
اعتبار تایید تا تاریخ: 1400/04/08
کمیت: جرم، دما، فشار.
تلفن و نمابر: 53265819 , 53265916 -061 و
021-89771840
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : البرز
نام آزمایشگاه: شرکت آرمان شیمی سنج
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI\Lab\701
اعتبار تایید تا تاریخ: 1400/04/08
کمیت: دما، فشار، رطوبت، جرم، حجم، ابعاد، کروماتوگرافی، pH، هدایت الکتریکی ، اسپکتروفتومتر، فتومتری، فلوئوریمتری و طول موج، ضریب شکست، پلاریمتر، دور، ویسکوزیته، کدورت سنج، تیتراتور و کارل فیشر، پارتیکل کانتر، تجزیه و تحلیل کربن آلی (TOC Analyzer)، هود لامینار.
تلفن و نمابر: 026-32262185 , 66090323- 021
026-32232846 , 42693379 -021
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: دقت گستر تهران
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI\Lab\181
اعتبار تایید تا تاریخ: 1398/02/18
کمیت: دما و رطوبت، ابعاد، فشار، گشتاور، نیرو، جرم و حجم، شیمی، الکتریک، گاز سنج، فلو.
تلفن و نمابر: 8و44477077، 44431316، 44431227- 021
44438437- 021
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: دقت پویای نوین
وضعیت آزمایشگاه: تعلیق
شماره تایید صلاحیت: NACI\Lab\527
اعتبار تایید تا تاریخ: 1399/10/15
کمیت: ابعاد، سختی سنجی، فشار، گشتاورسنجی، نیروسنجی، جرم، حجم، جریان مایعات، دما، شبیه ساز دما، رطوبت، شیمی، الکتریک،
تلفن و نمابر: 44606969 و44606461, 44606973 - 021
44606969 و44606461, 44606973 - 021
12345678910...>>>