شنبه 26 آبان 1397   06:42:08
آزمایشگاه های کالیبراسیون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
نام استان
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: هورسان پرتو آزما (هپا)
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/1150
اعتبار تایید تا تاریخ: 1400/05/19
کمیت: ابعاد، دما، حجم، هود، دورسنج، جرم
تلفن و نمابر: 40881265-40881249- 021
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : بوشهر
نام آزمایشگاه: سنجش پویان نوین دنا (سپند)
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/1166
اعتبار تایید تا تاریخ:
کمیت: ابعاد، دما، رطوبت، جرم، فشار، نیرو، حجم، گاز سنجی، شیمی، ضربه، سطح سنجی، اپتیک، دور، زمان ارت سنجی و دستگاه جوش.
تلفن و نمابر: 3- 077-33350502 و 43853475-021
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: تجهیز صنعت رادمن فیروزا
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/1149
اعتبار تایید تا تاریخ: 1400/05/19
کمیت: کالیبراسیون تجهیزات تعمیرگاهی
تلفن و نمابر: 021-44903894
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: کیفیت آسا لاوان (در مرحله صدور گواهینامه - مراقبتی و افزایش دامنه)
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
اعتبار تایید تا تاریخ:
کمیت: کالیبراسیون
تلفن و نمابر:
 
نام آزمایشگاه: سنجش دقیق پاسارگاد
وضعیت آزمایشگاه: تعلیق
اعتبار تایید تا تاریخ:
کمیت:
تلفن و نمابر:
12345678910...>>>