دوشنبه 30 ارديبهشت 1398   20:05:56
آزمایشگاه های کالیبراسیون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
نام استان
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
 
نام استان : خوزستان
نام آزمایشگاه: پرند صنعت جنوب
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/1227
اعتبار تایید تا تاریخ: 1400/11/26
کمیت: دما، رطوبت، فشار، دور، حجم، جرم، شیمی.
تلفن و نمابر: 32255921 -061
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : البرز
نام آزمایشگاه: استام صنعت
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/439
اعتبار تایید تا تاریخ: 1398/09/13
کمیت: نیرو، جرم، ابعاد، فشار، دما، شدت صدا.
تلفن و نمابر: 34760142و 34760119- 026
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: هواپیمانی جمهوری اسلامی ایران
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI\Lab\1220
اعتبار تایید تا تاریخ: 1400/12/03
کمیت: گشتاور، فشار، دما، ابعاد، الکتریک.
تلفن و نمابر: 46621399 -46621279 و 46628293 -46628715- 021
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: دانشگاه صنعتی شریف
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/1223
اعتبار تایید تا تاریخ: 1400/10/28
کمیت: گاز سنجی.
تلفن و نمابر: 66166246- 021
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: پرند صنعت
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
اعتبار تایید تا تاریخ:
کمیت:
تلفن و نمابر:
12345678910...>>>