جمعه 2 فروردين 1398   13:17:58
آزمایشگاه های کالیبراسیون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
نام استان
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
 
نام آزمایشگاه: پرند صنعت
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
اعتبار تایید تا تاریخ:
کمیت:
تلفن و نمابر:
 
نام آزمایشگاه: لعل کیفیت سپاهان روا
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
اعتبار تایید تا تاریخ:
کمیت:
تلفن و نمابر:
 
نام آزمایشگاه: نصب و تعمیرات ایلیا
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
اعتبار تایید تا تاریخ:
کمیت:
تلفن و نمابر:
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: دلتا نقشه آریا
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI\Lab\1136
اعتبار تایید تا تاریخ: 1400/11/26
کمیت: اپتیک .
تلفن و نمابر: 88015035 -88006050- 021
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: منشور طب کوروش
وضعیت آزمایشگاه: در مرحله صدور گواهینامه(معتبر)
اعتبار تایید تا تاریخ:
کمیت:
تلفن و نمابر:
12345678910...>>>