چهارشنبه 3 بهمن 1397   03:19:10
آزمایشگاه های کالیبراسیون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
نام استان
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
 
نام استان : اصفهان
نام آزمایشگاه: کیفیت آسا لاوان
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/959
اعتبار تایید تا تاریخ: 1400/07/20
کمیت: ابعاد، دما، رطوبت، جرم، فشار، نیرو، فلو، حجم، شیمی، الکتریک.
تلفن و نمابر: 37738551 و 37738552- 031
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : یزد
نام آزمایشگاه: مهر سنجش ایساتیس
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/1192
اعتبار تایید تا تاریخ: 1400/08/11
کمیت: ابعاد، دما، جرم، فشار، نیرو، حجم، الکتریک، شیمی.
تلفن و نمابر: 37258353-37331553 -035
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: سازه پویش (در مرحله صدور گواهینامه)
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
اعتبار تایید تا تاریخ:
کمیت:
تلفن و نمابر:
 
نام آزمایشگاه: یکتا سنجش البرز (در مرحله صدور گواهینامه)
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
اعتبار تایید تا تاریخ:
کمیت:
تلفن و نمابر:
 
نام آزمایشگاه: فراسنجش سازان گلستان (در مرحله صدور گواهینامه)
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
اعتبار تایید تا تاریخ:
کمیت:
تلفن و نمابر:
12345678910...>>>