يكشنبه 2 ارديبهشت 1397   20:35:25
آزمایشگاه های کالیبراسیون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
نام استان
نام آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
 
نام استان : یزد
نام آزمایشگاه: شرکت سامان آرا فرآیند کیفیت میبد
شماره تایید صلاحیت: NACI\Lab\753
اعتبار تایید تا تاریخ: 1397/08/03
کمیت: ابعاد - جرم - حجم - دما- دور- فشار- نیرو
تلفن و نمابر: 035-32340094 و 32340094-035
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : البرز
نام آزمایشگاه: آروین سیستم
شماره تایید صلاحیت: NACI/LAB/235
اعتبار تایید تا تاریخ: 1397/10/04
کمیت: جرم، ابعاد، رطوبت سنجی، دما (تماسی)- دما (غیرتماسی- تابشی)- سختی سنجی - براقیت سنجی- فشار - ظروف حجمی- چگالی سنجی - ضریب شکست و چرخش نوری- pH متری-اسپکتوروفوتومتر- کدورت سنجی - ویسکوزیته- کروماتوگرافی- Do متر- کارل فیشر- تیتراتور پتانسیومتری- الکتریک - نیرو و گشتاور-
تلفن و نمابر: 32557282و 32521777 و 32554563-026
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : مازندران
نام آزمایشگاه: میزان کاران نوین
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/1040
اعتبار تایید تا تاریخ: 1399/10/15
کمیت: ابعاد - الکتریک - جرم - حجم - دما - رطوبت - شیمی - فشار
تلفن و نمابر: 011-33207706 و 33207706-011
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: سنجش دقیق پاسارگاد
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/367
اعتبار تایید تا تاریخ: 1398/04/25
کمیت: نیرو - دما - دورسنج- گشتاور- حجم - شیمی - فشار - ابعاد -جرم - الکتریک (تولید)- الکتریک (اندازه گیری)-
تلفن و نمابر:
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: صنعتگران شیشه آویژه
شماره تایید صلاحیت: NACI\LAB\483
اعتبار تایید تا تاریخ: 1399/10/15
کمیت: حجم
تلفن و نمابر: 66811000 -021 و 66805808-021
فایل مربوطهDownload
12345678910...>>>