يكشنبه 2 ارديبهشت 1397   20:34:53
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.فرم
** لیست 9/10/92
جستجو9/10/92
نام آزمایشگاه
تاریخ اعتبار
وضعیت گواهینامه
شماره گواهینامه
استان ها
نمابر

مرتب سازی u
 • نام آزمایشگاه: شایان دقت سهند
  تاریخ اعتبار: 1397/10/01
  شماره گواهینامه: AR/3523
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 045/33611454
  نمابر: 045/33611454
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: شرکت فرآورده های گوشتی بشارت کهن تبریز
  تاریخ اعتبار: 1398/01/18
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: Ash/3929
  استان ها: آذربایجان شرقی
  تلفن: 04136375207
  نمابر: 04136370420
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: ایده صنعت کاران دقیق
  تاریخ اعتبار: 0097/01/18
  وضعیت گواهینامه: صدور
  شماره گواهینامه: AL/3928
  تلفن: 09124800848
  نمابر: 09124800848
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبهابرق و الکترونیکبسته بندی و سلولزیبیولوژی و میکروبیولوژیخودرو نیروی محرکهساختمانی و معدنیشیمی و پتروشیمیغذایی و کشاورزیمکانیک و فلزشناسیمهندسی پزشکینساجی و چرماوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: کیفیت آزمون باروس
  تاریخ اعتبار: 0096/11/24
  وضعیت گواهینامه: صدور
  شماره گواهینامه: AL/3841
  استان ها: البرز
  تلفن: 32740259 - 026
  نمابر: 32740259 - 026
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: ایمن سازان چهلستون آراد
  تاریخ اعتبار: 1398/01/21
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: Es/3943
  استان ها: اصفهان
  تلفن: 03133689175
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
12345678910...>>>