سه شنبه 1 اسفند 1396   09:33:34
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.فرم
** لیست 9/10/92
جستجو9/10/92
نام آزمایشگاه
تاریخ اعتبار
وضعیت گواهینامه
شماره گواهینامه
استان ها
نمابر

مرتب سازی u
 • نام آزمایشگاه: طاووس مهر واوان-3830
  تاریخ اعتبار: 1397/11/10
  وضعیت گواهینامه: صدور
  شماره گواهینامه: T/3830
  استان ها: تهران
  تلفن: 3-56168101
  نمابر: 56168104
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: کولر ایران-3829
  تاریخ اعتبار: 1397/11/10
  وضعیت گواهینامه: احداث
  شماره گواهینامه: T/3829
  استان ها: تهران
  تلفن: 44191600 داخلی 160
  نمابر: 44191700
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبهابرق و الکترونیکبسته بندی و سلولزیبیولوژی و میکروبیولوژیخودرو نیروی محرکهساختمانی و معدنیشیمی و پتروشیمیغذایی و کشاورزیمکانیک و فلزشناسیمهندسی پزشکینساجی و چرماوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: آکام فیدار پرگاس -3831
  تاریخ اعتبار: 1397/11/10
  وضعیت گواهینامه: صدور
  شماره گواهینامه: T/3831
  استان ها: تهران
  تلفن: 2-76701031 و 76701146
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: کیمیا فام- 3817
  تاریخ اعتبار: 1397/10/26
  وضعیت گواهینامه: صدور
  شماره گواهینامه: T/3817
  استان ها: تهران
  تلفن: 65432662
  نمابر: 65432663
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: آرتان صنعت مایع
  تاریخ اعتبار: 1397/11/02
  شماره گواهینامه: AR/3542
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 045/33461945
  نمابر: 045/33461945
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
12345678910...>>>