شنبه 26 آبان 1397   06:51:56
فرم
** لیست 9/10/92
جستجو9/10/92
نام آزمایشگاه
تاریخ اعتبار
وضعیت گواهینامه
شماره گواهینامه
استان ها
نمابر

مرتب سازی u
 • نام آزمایشگاه: ایمن مخزن مهر بین
  تاریخ اعتبار: 1399/06/18
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: Es/4168
  استان ها: اصفهان
  تلفن: 03133605142
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: مهارت صنعت فجر آفرینان
  تاریخ اعتبار: 1399/02/02
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: Es/3961
  استان ها: اصفهان
  تلفن: 03133769402
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: بهینه سازان اعتماد صنعت ایرانیان (شعبه مراغه)
  تاریخ اعتبار: 1397/12/26
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: Ash/3924
  استان ها: آذربایجان شرقی
  تلفن: 04137253046
  نمابر: 04137253046
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: ساوالان صنعت تبریز
  تاریخ اعتبار: 1398/03/11
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: Ash/4028
  استان ها: آذربایجان شرقی
  تلفن: 04134469959
  نمابر: 04134469960
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: پمپ حریق-4216
  تاریخ اعتبار: 1399/07/10
  وضعیت گواهینامه: صدور
  شماره گواهینامه: T/4216
  استان ها: تهران
  تلفن: 46849696
  نمابر: 46849697
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبهابرق و الکترونیکبسته بندی و سلولزیبیولوژی و میکروبیولوژیخودرو نیروی محرکهساختمانی و معدنیشیمی و پتروشیمیغذایی و کشاورزیمکانیک و فلزشناسیمهندسی پزشکینساجی و چرماوزان و مقیاس و وسایل سنجش
12345678910...>>>