يكشنبه 27 مرداد 1398   18:41:22
فرم
** لیست 9/10/92
جستجو9/10/92
نام آزمایشگاه
تاریخ اعتبار
وضعیت گواهینامه
شماره گواهینامه
استان ها
نمابر

مرتب سازی u
 • نام آزمایشگاه: پارک علم و فناوری استان سمنان
  تاریخ اعتبار: 1399/12/25
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: sm/3144
  استان ها: سمنان
  تلفن: 9-32300275 023
  نمابر: 32300288-32300280 023
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: آزمایشگاه انرژی دانشگاه صنعتی شاهرود
  تاریخ اعتبار: 1399/01/31
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: sm/4381
  استان ها: سمنان
  تلفن: 32300274 023
  نمابر: 32300274 023
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: سیمان سنگسر
  تاریخ اعتبار: 1400/01/18
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: sm/3936
  استان ها: سمنان
  تلفن: 33641031 023
  نمابر: 33641031 023
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: خاک آزمای بانیان سازه
  تاریخ اعتبار: 1400/02/27
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: AR/3407
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 045/33594087
  نمابر: 045/33594087
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: معین گستر کریمان بم
  تاریخ اعتبار: 1400/05/09
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: kr/3663
  استان ها: کرمان
  تلفن: 034-44340741
  نمابر: 034-44340741
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
12345678910...>>>