دوشنبه 25 تير 1397   01:31:58
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.فرم
** لیست 9/10/92
جستجو9/10/92
نام آزمایشگاه
تاریخ اعتبار
وضعیت گواهینامه
شماره گواهینامه
استان ها
نمابر

مرتب سازی u
 • نام آزمایشگاه: فیدار گاز ایرانیان-4073
  تاریخ اعتبار: 1398/04/05
  وضعیت گواهینامه: صدور
  شماره گواهینامه: T/4073
  استان ها: تهران
  تلفن: 55227963
  نمابر: 56529159
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبهابرق و الکترونیکبسته بندی و سلولزیبیولوژی و میکروبیولوژیخودرو نیروی محرکهساختمانی و معدنیشیمی و پتروشیمیغذایی و کشاورزیمکانیک و فلزشناسیمهندسی پزشکینساجی و چرماوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: شایان گاز آذرخش-4072
  تاریخ اعتبار: 1398/04/05
  وضعیت گواهینامه: صدور
  شماره گواهینامه: T/4072
  استان ها: تهران
  تلفن: 44852134
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: ایمن سازان نیک نامان-4071
  تاریخ اعتبار: 1398/04/05
  وضعیت گواهینامه: صدور
  شماره گواهینامه: T/4071
  استان ها: تهران
  تلفن: 36471385
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبهابرق و الکترونیکبسته بندی و سلولزیبیولوژی و میکروبیولوژیخودرو نیروی محرکهساختمانی و معدنیشیمی و پتروشیمیغذایی و کشاورزیمکانیک و فلزشناسیمهندسی پزشکینساجی و چرماوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: همیاران جوان پویا-4070
  تاریخ اعتبار: 1398/04/05
  وضعیت گواهینامه: صدور
  شماره گواهینامه: T/4070
  استان ها: تهران
  تلفن: 36296739
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: سامان خودرو ایرانیان-4069
  تاریخ اعتبار: 1398/04/05
  وضعیت گواهینامه: صدور
  شماره گواهینامه: T/4069
  استان ها: تهران
  تلفن: 44700818
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
12345678910...>>>