چهارشنبه 3 بهمن 1397   03:30:26
فرم
** لیست 9/10/92
جستجو9/10/92
نام آزمایشگاه
تاریخ اعتبار
وضعیت گواهینامه
شماره گواهینامه
استان ها
نمابر

مرتب سازی u
 • نام آزمایشگاه: سیکا آزمون آذین جنوب
  تاریخ اعتبار: 1398/10/29
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: kh/4288
  استان ها: خوزستان
  تلفن: 09166161261
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: اعلی فن اروند
  تاریخ اعتبار: 1398/10/18
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: 3797
  استان ها: خوزستان
  تلفن: 06153533667
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: گلستان وردنجان
  تاریخ اعتبار: 1398/09/14
  وضعیت گواهینامه: اولین صدور
  شماره گواهینامه: chb-4254
  استان ها: چهارمحال و بختیاری
  تلفن: 03833527650
  نمابر: 03833527650
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: اسکان سعید امیدیه
  تاریخ اعتبار: 1398/03/29
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: 216/kho
  استان ها: خوزستان
  تلفن: 09163539301
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: صنایع آران پلیمر آوند
  تاریخ اعتبار: 1399/07/30
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: AR/3726
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 045/33873048
  نمابر: 045/33873049
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
12345678910...>>>