سه شنبه 30 مهر 1398   21:17:32
فرم
** لیست 9/10/92
جستجو9/10/92
نام آزمایشگاه
تاریخ اعتبار
وضعیت گواهینامه
شماره گواهینامه
استان ها
نمابر

مرتب سازی u
 • نام آزمایشگاه: آزما رسان اصالت درمان
  تاریخ اعتبار: 1398/09/20
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: 4263/kho
  استان ها: خوزستان
  تلفن: 06132201168
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: شرکت تعاونی مهندسین طرح و عمران بهساز سبلان
  تاریخ اعتبار: 1400/03/11
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: AR/1468
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 09141528022
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: خیاو صنعت مدرن
  تاریخ اعتبار: 1400/04/31
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: AR/4092
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 09143130634
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: آذران گاز مشگین سبز
  تاریخ اعتبار: 1400/06/18
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: AR/4159
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 09147415881
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: آرتان صنعت سبز فردا
  تاریخ اعتبار: 1400/05/27
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: AR/4126
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 09148813184
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
12345678910...>>>