پنجشنبه 24 آبان 1397   08:02:43
آزمایشگاه های آزمون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار تا تاریخ
استان

مرتب سازی u
 
نام آزمایشگاه: پارس لیان اروند (شعبه تهران)
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: شیمی و پتروشیمی و پلیمر و نفت
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1167
اعتبار تا تاریخ: 1400/06/09
استان: تهران
تلفن و نمابر: 56713550 و 56716902-021
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: گل شیمی سپاهان
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: شیمی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1156
اعتبار تا تاریخ: 1400/05/19
استان: اصفهان
تلفن و نمابر: 37751467 و 37751498-031
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر - نساجی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/551
اعتبار تا تاریخ: 1400/04/29
استان: تهران
تلفن و نمابر: 22944184و 22947537-021
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: شیمی تچزیه دانشگاه الزهرا
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: شیمی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1158
اعتبار تا تاریخ: 1400/05/19
استان: تهران
تلفن و نمابر: 85692619 - و 88613935-021
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: گلوکوزان
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/481
اعتبار تا تاریخ: 1399/11/27
استان: قزوین
تلفن و نمابر: 2- 32223550 و 32223450- 028
فایل مربوطهDownload
12345678910...>>>