چهارشنبه 3 بهمن 1397   02:59:33
آزمایشگاه های آزمون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار تا تاریخ
استان

مرتب سازی u
 
نام آزمایشگاه: لاستیک یزد
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: شیمی و پتروشیمی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1185
اعتبار تا تاریخ: 1400/07/20
استان: یزد
تلفن و نمابر: 035-37272284-37272134
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: یزد پلیمر
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: شیمی و پتروشیمی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1175
اعتبار تا تاریخ: 1400/07/06
استان: یزد
تلفن و نمابر: 37272463 و 5-37272362- 035
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: سیمیا
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
شماره گواهینامه: NACI/Lab/219
اعتبار تا تاریخ: 1399/09/24
استان: البرز
تلفن و نمابر: 45333590 و 9-45333586- 026
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: پلیمر پارس
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: شیمی و پتروشیمی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/981
اعتبار تا تاریخ: 1399/03/22
استان: فارس
تلفن و نمابر: 36747301- 071
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: سلسله آب جیات کرمان
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: شینی و پتروشیمی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1177
اعتبار تا تاریخ: 1400/07/06
استان: کرمان
تلفن و نمابر: 33386055- 034
فایل مربوطهDownload
12345678910...>>>