کالاهای مشمول نظارت سازمان ملی استاندارد ایران

سه‌شنبه 21 دی 1400

فهرست کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری جهت واردات
(بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1400)

فهرست کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری جهت واردات
 (بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1399 به‌روزرسانی آبـان 1400)

فهرست کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری  (به روزرسانی بهمن 1399)

خودرو
خودرو ساخت تولید داخل دارای گواهی تایید نوع معتبر
نحوه ثبت سفارش خودروهای سبک از تاریخ 96/1/5
اطلاعیه استاندارد ملی ایران به شماره 6924 تاریخ انتشار 96/06/30
شيوه نامه صدور گواهينامه صحه گذاري تاييد نوع و گواهينامه انطباق خودروهاي وارداتي
خودروهای سبک
فهرست خودروهای سبک مجاز وارداتی بهمراه شماره شاسی در سال 1396  - با تاریخ ثبت سفارش از 96/1/5
فهرست خودروهای سبک دارای گواهینامه تأیید نوع دارای اعتبار تا تاریخ 98/10/1 (به روز رسانی تیر 99)
فهرست خودروهای سبک دارای گواهینامه تأیید نوع دارای اعتبار تا تاریخ 97/10/1 (به روز رسانی تیر 99)
فهرست خودروهای سبک دارای گواهینامه تأیید نوع دارای اعتبار تا تاریخ 96/10/1 (به روز رسانی تیر 99)
فهرست مصرف سوخت خودروهای سبک وارداتی دارای اعتبار تا تاریخ 98/10/1 (به روز رسانی تیر 99)
فهرست مصرف سوخت خودروهای سبک وارداتی دارای اعتبار تا تاریخ 97/10/1 (به روز رسانی تیر 99)
فهرست مصرف سوخت خودروهای سبک وارداتی دارای اعتبار تا تاریخ 96/10/1 (به روز رسانی تیر 99)
خودروهای سنگین
فهرست کامیون کشنده های وارداتی دارای تاییدیه اولیه موضوع بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی ...
فهرست خودروهای سنگین دارای گواهینامه صحه گذاری تایید نوع در سال 98  (به روز رسانی اردیبهشت 98)
فهرست خودروهای سنگین دارای گواهینامه صحه گذاری تایید نوع در سال 97 
فهرست گروه مصرف سوخت موتورهای دیزلی خودروهای سنگین (به روز رسانی اردیبهشت 98)
موتور سیکلت
فهرست موتور سیکلتهای دارای تایید نوع در سال  98 ​​(به روزرسانی اردیبهشت 98)
فهرست موتور سیکلتهای دارای تایید نوع در سال  97
تراکتور
  فهرست تراکتورهای کشاورزی دارای تایید نوع و شرایط اخذ تایید نوع
شرایط اخذ تایید نوع تراکتورهای وارداتی
Approval of the Type of the Agricultural Tractors
تایر و تیوب
فهرست تاير و تيوب‌هاي دارای تائیدیه از استاندارد (به روزرسانی دی 1400)
فهرست تاير و تيوب‌هاي داراي ثبت كالا از سازمان ملي استاندارد ايران (به روزرسانی دی 1400)
فرآیند ارزیابی انطباق تایر و تیوب وارداتی با استانداردهای مربوطه
باتری
فهرست باتری‌های دارای تائیدیه از استاندارد جهت ثبت سفارش و واردات (به  روزرسانی آذر 1400)
فرآیند ارزیابی انطباق باتری‌های خودرو وارداتی با استانداردهای مربوطه برای ثبت سفارش
تبلت
فرآیند ارزيابي انطباق تبلت هاي وارداتي با استانداردهاي مربوطه جهت انجام فرآيند ثبت سفارش
سایر
 فهرست گواهينامه هاي ثبت برند کالای وارداتي داراي اعتبار (به روز رسانی خرداد 99)
فهرست دارندگان گواهینامه صادرکننده برتر (به روز رسانی اسفند 99)
فهرست کالاهای مشمول اجرای اجباری مقررات استاندارد از نظر برچسب انرژی
فهرست کالاهایی که به لحاظ ایمنی و بهداشتی دارای اهمیت است(به روز رسانی سال 99)
فهرست تجهیزات الکترونیکی وارداتی دارای تاییدیه آزمون های مخرب