دسترسی سریع

گواهینامه تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده در چه صورتی باطل می شود؟

نهادهای گواهی کننده در برابر هر گونه اقدامی که باعث خدشه دار شدن اعتبار گواهینامه ها و اعتبار نهادهای تایید  صلاحیت می شود مسئولند.
علیرضا خاکی فیروز، رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با بیان اینکه این مرکز عضو مجمع بین المللی تایید صلاحیت (IAF ) و  دارای اعتبار بین المللی است گفت:گواهینامه های صادره تحت اعتبار مرکز در حوزه های مشخص شده در پرتال مرکز و مجمع بین المللی تایید صلاحیت، در سایر کشورهای عضو آن مجمع مورد پذیرش است.
وی با تاکید بر حفظ و نگهداشت اعتبار گواهینامه های صادره اظهار داشت: انجام فرایند صدور گواهینامه به همراه ارائه مشاوره از طرف نهاد گواهی کننده ، فعالیت مغایر با الزامات ملی و الزامات استاندارد مربوطه و انجام ناصحیح فرآیند ممیزی و مستندسازی های غیر واقعی در این راستا و همچنین ارائه گواهینامه بدون انجام فرایند ممیزی و گواهی کردن گواهینامه تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده تعلیق یا ابطال می شود.
خاکی فیروز در همین زمینه افزود: کارفرمای نهاد گواهی کننده نیز باید با توجه به موارد ذکر شده از دریافت گواهینامه امتناع ورزد و موارد را به اطلاع این مرکز برساند، زیرا این نوع گواهینامه ها در هیچ سازمان و ارگانی مورد پذیرش نخواهد بود.
وی با بیان اینکه تایید صلاحیت توسط نهادهای اعتباردهی عضو مجمع بین المللی تایید صلاحیت IAF مبنای عینی برای انتخاب یک نهاد گواهی کننده است گفت: صدور گواهینامه های بدون اعتبار، تنها برای خودارزیابی سازمان و شاید یک بررسی درون سازمانی باشد و در سطح جامعه، صنعت یا تجارت های فرامرزی تاثیری ندارد و زمانی این گواهینامه ها کاربرد دارد که از اعتبارات بین المللی برخوردار باشد. 
رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران همچنین از عموم هموطنان خواست که قبل از مراجعه و واگذاری کار به نهادهای گواهی کننده، از برآورده شدن الزامات مرتبط با دامنه فعالیت و دریافت تاییدیه های لازم از مراجع ذی صلاح توسط آن نهاد اطمینان یافته و در غیر اینصورت از واگذاری کار به بنگاههای سودجو اکیدا خودداری نمایند.

 
امتیاز دهی