دسترسی سریع

اطلاعیه و فراخوان بیشتر

مشمول مقررات استاندارد اجباری

استاندارد ملی ایران به شماره 4-1926 تحت عنوان کابل های با عایق لاستیکی با ولتاژ اسمی تا وخود 450/750v - قسمت 4-بندهاوکابل های قابل انعطاف

برمبنای مصوبات هفتادمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1351/1/27 سیم وکابل مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. استاندارد ملی ایران به شماره 4-1926 تحت عنوان کابل های با عایق لاستیکی با ولتاژ اسمی تا وخود 450/750v - قسمت 4-بندهاوکابل های قابل انعطاف درهشتصدوهشتادوسومین اجلاسیه کمیته ملی برق والکترونیک مورد تجدیدنظر قرارگرفته است که مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.
الزامات قانونی:
لذاکلیه تولید کنندگان،واردکنندگان وصادرکنندگان این فرآورده شش ماه ازتاریخ انتشارآگهی درروزنامه رسمی مهلت خواهند داشت تانسبت به رعایت استاندارد مذکوراقدام لازم را به عمل آورند.
واردات فرآورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری پس ازانقضای مهلت مقرربرحسب ضرورت واولویت بایدمنطبق بااستانداردملی ویااستانداردهاوضوابط فنی معتبرومورد قبول سازمان باشد.
صادرات فرآورده های مشمول اجرای استاندارد اجباری منوط به صدورگواهی انطباق براساس استانداردتعیین شده توسط کشورهدف یااستانداردهای بین المللی موردقبول طرفین ویامشخصات فنی اظهارشده توسط مراجع قانونی ویا ذیصلاح کشورهدف ویا صدورگواهی انطباق توسط سازمان ملی استاندارد ایران خواهدبود.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در مرکز به سازمان ملی استاندارد ایران و در استانها به ادارات کل استاندارد مراجعه نمایند.

 
دفترروابط عمومی و ارتباطات بین الملل
برای مشاهده فهرست فرآورده های اجباری استاندارد کلیک کنید.

 

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ