دسترسی سریع

اطلاعیه و فراخوان بیشتر

مشمول مقررات استاندارد اجباری

استاندارد ملی ایران به شماره 5851 تحت عنوان گوشت وفرآورده های گوشتی – کنسروکالباس - ویژگی ها وروش های آزمون(چاپ اول)

برمبنای مصوبات نودویکمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1373/9/8 انواع کنسرومشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد.استاندارد ملی ایران به شماره 5851 تحت عنوان گوشت وفرآورده های گوشتی کنسروکالباس - ویژگی ها وروش های آزمون(چاپ اول)درسیصدوچهل وهشتمین اجلاسیه کمیته ملی مربوطه به تصویب رسیده است. مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.
الزامات قانونی:
الف :شروع اجرای اجباری استانداردمذکور شش ماه پس از انتشارآگهی روزنامه رسمی می باشد.
ب : نشانه گذاری فرآورده هایی که استاندارد آنها اجباری شده با علامت استاندارد الزامی است وتولید، تمرکز،توزیع و فروش این فرآورده ها باکیفیت پایین ترازاستاندارد ویا بدون علامت استانداردایران ممنوع می باشد.
ج :علامت گذاری فرآورده مشمول  استاندارداجباری مستلزم دریافت پروانه کاربرد علامت استانداردمی باشد.
د:اعطاء پروانه کاربردعلامت استاندارد به واحد های تولیدی منوط به تامین شرایط عمومی تولیدوانطباق کیفیت فرآورده بااستانداردملی مربوط می باشد.
ه:رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری وسایرقوانین ومقررات جاری درموردکالاهای وارداتی الزامی می باشد و کیفیت موادوکالاهای وارداتی برحسب ضرورت واولویت وتوجه به مسائل سلامت،ایمنی،بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی ویااستانداردهای معتبروضوابط فنی موردقبول سازمان منطبق باشد.
صادرات فرآورده های مشمول اجرای استاندارد اجباری منوط به صدورگواهی انطباق براساس استاندارد تعیین شده توسط کشورهدف یااستانداردهای بین المللی موردقبول طرفین ویامشخصات فنی اظهارشده توسط مراجع قانونی ویا ذیصلاح کشورهدف ویاصدورگواهی انطباق توسط سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود.
کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی ذیربط می توانندجهت کسب اطلاعات بیشتردرمرکزبه سازمان ملی استاندارد ایران ودراستانها به ادارات کل استانداردمراجعه نمایند.
دفترروابط عمومی و ارتباطات بین الملل

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ