اخبار سازمان

کیفیت خدمات بازی های رایانه ای در کشور استاندارد سازی می شوند

کیفیت خدمات بازی های رایانه ای در کشور استاندارد سازی می شوند

با تدوین استاندارد بازیهای رایانه ای، کیفیت خدمات این محصولات مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

چهارشنبه15تير1401

با تدوین استاندارد بازیهای رایانه ای، کیفیت خدمات این محصولات مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

آینده خدمات درمانی

آینده خدمات درمانی

پنجشنبه2تير1401
12345678910...>>>
نسخه قابل چاپ