اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

سه‌شنبه1400/10/21

14:12:1

504

استاندارد ملی ایران به شماره 1-7491

درزگیرهای لاستیکی- الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل اتصال لوله مورد استفاده در کاربردهای آب و فاضلاب - قسمت 1- لاستیک ولکانیده

استاندارد ملی ایران به شماره 1-7491 تحت عنوان درزگیرهای لاستیکی- الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل اتصال لوله مورد استفاده در کاربردهای آب و فاضلاب - قسمت 1- لاستیک ولکانیده برمبنای قانون ارتقاء کیفی خودرووسایر تولیدات صنعتی داخلی (تجا) مشمول مقررات استاندارداجباری می باشد. که دریک هزارویکصدوهفدهمین اجلاسیه کمیته ملی استانداردشیمیایی وپلیمرمورد تجدیدنظراول قرارگرفته است.مراتب جهت اطلاع عموم وتوجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.
الزامات قانونی:
لذاکلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان ملزم به رعایت استاندارد مذکورمی باشند.
واردات فرآورده های مشمول مقررات استاندارداجباری برحسب ضرورت واولویت بایدمنطبق با استاندارد ملی ویا استانداردها وضوابط فنی معتبرومورد قبول سازمان باشد.
صادرات فرآورده های مشمول اجرای استاندارداجباری منوط به صدورگواهی انطباق براساس استاندارد تعیین شده توسط کشورهدف یااستانداردهای بین المللی موردقبول طرفین ویامشخصات فنی اظهارشده توسط مراجع قانونی ویا ذیصلاح کشورهدف ویاصدورگواهی انطباق توسط سازمان ملی استاندارد ایران خواهدبود.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتردرمرکزبه سازمان ملی استاندارد ایران و در استانها به ادارات کل استاندارد مراجعه نمایند.
دفترروابط عمومی و ارتباطات بین الملل