اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

سه‌شنبه1401/2/20

14:06:1

180

پنیر کاممبرت – ویژگی ها و روش های آزمون

استاندارد ملی به شماره 12279

به استناد مادّه 14 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در راستای مصوبات نود و یکمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد مورخ 1373/9/8 اصلاحیه اول استاندارد ملی به شماره 12279 تحت عنوان « پنیر کاممبرت  ویژگی ها و روش های آزمون » در یکهزار و هشتصد و بیست و هفتمین اجلاسیه کمیتة ملی استاندارد خوراک و فرآورده کشاورزی مورخ 1400/4/16 مورد تصویب قرار گرفته؛ مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی میگردد.
الزامات قانونی:
شروع اجرای اجباری استاندارد مذکور سه ماه پس از انتشار آگهی در روزنامه می باشد.                                               
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر به تارنمای رسمی سازمان ملی استاندارد به نشانی: www.isiri.gov.ir و یا در تهران  به سازمان ملی استاندارد و در استان ها به ادارات کل استاندارد مراجعه نمایند
دفترروابط عمومی و ارتباطات بین الملل