ریاست سازمان

اجرای قانون در حوزه استاندارد، کلید توسعه، رشد و ارتقای همه جانبه اقتصادی است

اجرای قانون در حوزه استاندارد، کلید توسعه، رشد و ارتقای همه جانبه اقتصادی است

دکتر مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در برنامه صف اول به صورت زنده با مردم گفت و گو کرد.

شنبه11تير1401

دکتر مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در برنامه صف اول به صورت زنده با مردم گفت و گو کرد.