آرشیو فیلم

بيشتر

سه‌شنبه1400/9/2

17:57:2

77

5 روش تبدیل تعهدات اجلاس تغییرات اقلیمی (COP26) به واقعیت

در اجلاس تغییرات اقلیمی (COP26) رهبران متعهد به بررسی گرمایش جهانی شدند این 5 نمونه نشان می دهند استانداردها چگونه رویا را به واقعیت تبدیل می کنند.