آرشیو فیلم

بيشتر

پنجشنبه1401/3/26

11:41:2

108

دکتر مهدی اسلام پناه: شناسایی 41.25 درصد کم فروشی در میانگین نمونه برداری بسته ها در ۳۶۵ گروه کالای معتبر